Category Archives: Հայոց լեզվի թեստեր

Ուղղագրություն


1. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում է 

1) դող-րոցք, առ-ջ, այժմ-ական, հանրաքվ-

2) ան-ական, ելև-ջ, հյուսկ-ն, ոստր-

3) հն-աբան, մանր-, ա-կ, -րեբունի

4) լուս-ղ, աշտ-, վայր-ջք, քր-ական

 

 

2.Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում է 

1) հն-բանական, -տիչ, չ-ինք, Սևանհ-կ

2) ջր-ջք, մանր-ածին, առօր-ական, երբև-

3) ան-անալ, Մանու-լ, գոմ-շ, այգե-տ

4) ինչև-, նախօր-, ամենա-ժան, լուսն-ջք

 

 

3. Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում է

1) ամենա-ական, քրիստոն-ություն, երբևից-, ինչև-

2) հն-աբան, պատն-շ, չ-ինք, առ-ջաթել

3) եղ-րերգ, ափ-ափ, չ-նք, լայն-կրան

4) դող-րոցք, Հրազդանհ-կ, չ-ի, ան-

 

4. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում ե

1) չ-ղյալ, ան-րկբա, ակն-րև, ովև-

2) րոպ-ական, հր-շ, ան-ություն, կինո-կրան

3) մանր-աբան, ելև-ջ, քր-ածին, երբիևից-

4) օրըստօր-, գետ-զր, միջօր-ական, թ-ական

 

 

5. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ 

1) -թյակ, տն-րեն, օրըստ-րե, օր-ր

2) աման-րյա, քնքշ-րոր, բաց-թյա, թիկն-թոց

3) բար-րություն, ջր-րհնեք, հ-գուտ, հ-դս ցնդել

4) հանապազ-րդ, բն-րրան, նախ-րե, ամեն-րյա

 

 

6. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ 

1) հն-րյա, փայտ-ջիլ, միջ-րեական, օրեց-ր

2) նախ-րոք, աշխարհազ-ր, ազգ-գուտ, գիշեր-թիկ

3) հանապազ-րդ, ան-թևան, թախծ-րոր, ականջ-ղ

4) հանապազ-ր, առ-րյա, ան-րինություն, ոսկեզ-ծ

 

 

7. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ 

1) մի-րինակ, ան-րեն, միջ-րե, ն-րեկ

2) մեր-րյա, տն-րինել, վեհ-րոն, կես-ր

3) նախ-րյակ, ջրվ-ր, բար-րություն, օրե-ր

4) տն-րհնեք, ցայս-ր, արճճազ-ծ, բաց-թյա

 

 

8.Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ 

1) վաղ-րոք, ան-տարելի, օր-րոց, մեղմ-րոր

2) թիկն-թոց, տափ-ղակ, վեհ-րեն, գիշեր-թիկ

3) գիշեր-զոր, բն-րրան, միջ-րե, ան-գուտ

4) աման-րյա, դեղնազ-ծ, բաց-թյա, ան-թևան

 

 

9. Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում ո 

1) հատ-րյակ, հրան-թ, հողմակ-ծ, երկվ-րյակ

2) անխ-տոր, ոսկե-ղ, հ-գուդ, ան-ղոք

3) զ-րօրինակ, զ-ծել, ան-թի, հն-տի

4) ան-րակ, շ-րորալ, միջ-րեական, վառ-դ

 

 

10. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում ը

1) առ-նթեր, ակ-նբախ, ան-նդհատ, գիրկ-նդխառն

2) դյուր-նկալ, չ-նկնել, խոյ-նթաց, որոտ-նդոստ

3) առ-նչվել, ան-նթեռնելի, խոչ-նդոտ, ինքն-ստինքյան

4) այլ-նտրանք, հյուր-նկալ, հոտ-նկայս, գահ-նկեց

 

 

11. Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում ը

1) կ-նկներ, կոր-նթարդ, որոտ-նդոստ, դյուր-նկալ

2) երկ-նտրանք, երկ-նչել, ինքն-ստինքյան, վեր-նձյուղված

3) դյուր-մբռնելի, ճեպ-նթաց, ան-նտել, վերջ-նթեր

4) նոր-նծա, մերթ-նդմերթ, ան-ստգյուտ, առ-նչվել

 

 

 12. Որ շարքում բառի կամ բառաձևի գրության սխալ չկա

1) հյուրընկալվել, դողէրոցք, անկնկալ, լուսընկա

2) չընկնի, անընկճելի, մեղմօրոր, առնչություն

3) մեղմորեն, չէի, նետընկեց, ինքնստինքյան

4) ինչևիցե, գոմեշ, այժմէական, բարվոքել

 

 

13. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում և

1) թեթ-ոտն, հոգ-որդի, գոտ-որել, եղր-անի

2) սերկ-իլ, հ-ք, կար-որ, հետ-ակ

3) որ-է, հոգ-որ, հոգ-արք, ոսկ-որել

4) բ-եկնախեժ, եր-ույթ, գեր-արել, սեթ-եթել

 

 

14. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում և

1) ար-ակն, եր-ակել, ոսկ-ազյան, գոտ-որել

2) ագ-որ, ալ-որ, ձ-ույթ, ար-կա

3) եղր-անի, արևմտա-րոպական, օթ-ան, ար-առ

4) կար-որ, հոգ-վիճակ, հոգ-որ, հ-իհ-

 

 

15. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում և

1) առ-անգել, գոտ-որել, ուղ-արձ, հար-անցի

2) արտ-անունք, արժ-որել, եր-ութական, եր-անյան

3) հոգ-արք, բ-եկնի, ոսկ-որված, ս-եռուն

4) բ-եռախույզ, գեր-վարություն, ուն-որ, պարգ-ել

 

 

16. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում և

1) օթ-ան, ուղ-ճար, հ-ասպառ, եղ-նուտ

2) բ-եռել, ոսկ-որել, սեթ-եթանք, հետ-որդ

3) կար-որել, եր-ութական, թեթ-ասահ, գեր-արել

4) կեղ-ել, վազ-ազ, թեր-ս, ոգ-որություն

 

 

17. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում և

1) իջ-անատեղի, ուղ-արձ, հ-ասպառ, ալ-որ

2) բ-եռ, ոսկ-որել, սեթ-եթանք, ս-երես

3) կար-որ, առ-անգել, թեթ-ասահ, գեր-արություն

4) ս-եռուն, վազ-ազ, սերկ-լենի, հոգ-որ

 

 

18. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում եվ

1) հոգ-վիճակ, ար-վառ, ագ-որ, ոսկ-աճառ

2) կար-եր, գեր-արել, տար-երջ, գոտ-որել

3) արևմտա-րոպական, ոսկ-արս, անձր-ային, սերկ-իլ

4) ագ-ազ, գին-աճառ, ուղ-ճար, դափն-վարդ

 

 

19. Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում յ

1) տու-ժ, հեռակա-ել, է-ական, արքա-որդի

2) ատամնաբու-ժ, Սերգե-ի, հա-ելազարդ, լռելյա-ն

3) Նա-իրի, սկեսրա-ր, երեխա-ի, աղյուս-ակ

4) խնա-ել, հետի-ոտն, ջղա-ին, աշխու-ժ

 

%d bloggers like this: